KARTA DUŻEJ RODZINY

Wersja do wydruku

    UWAGA!    Informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 15 kwietnia 2021r. o Karcie Dużej Rodziny, wszystkie aktywne dotąd Karty, od 9 czerwca 2021r. uzyskują formę elektroniczną.
Oznacza to, że nie będzie już wniosków o domówienie elektronicznej formy Karty. Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) - będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel.

Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR). Uwaga! Dla dotychczasowych użytkowników, aplikacja mKDR, zostanie zamknięta 30 czerwca 2021r. Możliwość wizualizacji kart elektronicznych zostanie przeniesiona do aplikacji mObywatel.

Aplikacja mObywatel to cyfrowy portfel na dokumenty i usługi. Jest ona dostępna dla osób posiadających mTożsamość (posiadajacych PESEL oraz dowód osobisty) lub mLegitymację szkolną. Część cudzoziemców posiadających obecnie KDR i dzieci nie będzie mogła skorzystać z Karty w mObywatel.

Osoby, które nie będą miały dostępu do aplikacji mObywatel, będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych (tj. plastikowych).

W aplikacji mObywatel znajdzie się także link do strony https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr , na której znajduje się mapa z partnerami KDR oraz informacjami o zniżkach.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACJA NIEAKTUALNA

UWAGA!!!    PRZYPOMINAMY W/S ELEKTRONICZYCH KDR

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilamowicach przypomina, że w związku z możliwością ubiegania się od dnia 1 stycznia 2018 r. o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej, rodziny które przed 2018 rokiem złożyły wniosek o przyznanie kart w formie tradycyjnej (tj. plastikowej), mogą ubiegać się bez ponoszenia kosztów o drugą formę karty, czyli elektroniczną aplikację na telefon komórkowy.

Do 31 grudnia 2019 roku rodziny te mogą więc dokonać zamówienia kart elektronicznych bez opłaty, a po tym terminie - z opłatą (która na dzień niniejszego zawiadomienia tj. 01.10.2019r. roku wynosi 9,21 zł za każdą kartę).

 

        Informujemy, iż zamówienie karty dodatkowej nie jest obowiązkowe!

Jest to możliwość, z której mogą skorzystać właściciele kart tradycyjnych, posiadających telefony komórkowe działające w systemie Android lub IOS.

 

            Poniżej prezentujemy procedurę ubiegania się o kartę elektroniczną:

 

Wnioskodawca wypełnia wniosek dla każdej osoby, dla której wnosi o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej i podaje  numer telefonu komórkowego (musi to być telefon zarejestrowany w Polsce) oraz adres poczty elektronicznej. Na podany numer telefonu wysłana zostanie wiadomość SMS z hasłem jednorazowym do aplikacji mKDR umożliwiającej korzystanie z Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej, a na adres e-mail – numer Karty tego członka rodziny (który będzie jednocześnie loginem do aplikacji mKDR) oraz link do sklepu, z którego będzie można pobrać aplikację – Google Play dla urządzeń działających w systemie Android lub App Store dla urządzeń działających w systemie IOS.

Jeżeli wnioskodawca wnioskuje o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej dla członka rodziny, który nie posiada telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, może podać numer telefonu i adres e-mail innego członka rodziny (np. rodzica).

W przypadku dziecka, które posiada telefon, można zaznaczyć, że ono, jako właściciel Karty, będzie mogło wizualizować ją na swoim urządzeniu, ale również wskazać rodziców. Rodzic po zalogowaniu się do aplikacji będzie mógł wtedy wyświetlić oprócz swojej Karty, również Kartę tego dziecka,  będzie mógł również wyświetlać Karty wszystkich członków rodziny (jeżeli wskazano tego rodzica jako osobę uprawnioną do wyświetlania Kart tych osób). Dziecko nie będzie mogło wyświetlać Kart innych członków rodziny – jedynie swoją własną.

 

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilamowicach w pok. 04 (druk do pobrania na dole strony - nazwa PLIKU: wzór_wniosku_od 2019)

Godziny pracy Ośrodka:

pn, wt. czw. 7:30- 15:30
śr. 7:30-16:30
pt. 7:30-14:30

tel. kontaktowy: 33/ 8129 485

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

UWAGA ZMIANY WNIOSKU OD 1 stycznia 2019 roku!!!

Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszło w życie nowe brzmienie  ust. 1 w art. 4 ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428), który nadaje prawo do posiadania Karty  rodzicowi /rodzicom) lub małżonkowi rodzica, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.
Oznacza, to tym samym, że osoby te mogą ubiegać się prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny, pomimo braku uprawnień przez ich dzieci.
 
/Druki do pobrania znajdują się pod artykułem/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLAUZULA INFOMRACYJNA 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w ramach programu Karta Dużej Rodziny

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (wejście w życie w  dniu 25.05.2018 roku).

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorami danych przetwarzanych w ramach programu Karta Dużej Rodziny (KDR) są:

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilamowicach ul. Rynek 1
  • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą 00-513 Warszawa ul. Nowogrodzka 1/3/5.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administratorzy wyznaczyli inspektorów ochrony danych, z którym można skontaktować się:

  • pisemnie na adres Urzędu Gminy w Wilamowicach lub na adres poczty elektronicznej gops@wilamowice.pl;
  • pisemnie na adres Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub na adres poczty elektronicznej iodo@mrpips.gov.pl.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA
1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny i na podstawie art. 21 tej ustawy.
2. Poprzez złożenie wniosku o elektroniczną Kartę Dużej Rodziny Użytkownik wyraża zgodę na  przetwarzanie  danych  osobowych  oraz  przekazywanie  przez  ministra  właściwego ds.  rodziny  informacji  o  uprawnianiach  przysługujących  rodzinom  wielodzietnym  na podstawie  Karty  Dużej  Rodziny,  w  szczególności  od  podmiotów,  które  przyznały uprawnienia rodzinom wielodzietnym.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
Dane  osobowe  Użytkownika  oraz  członków  jego  rodziny  są  przetwarzane  przez  okres 1 roku od dnia utraty prawa do korzystania z Karty, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym Karta nie została przyznana, które przetwarza się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja odmawiająca prawa do Karty stała się ostateczna. Po upływie tego czasu dane  osobowe  członków  rodziny  wielodzietnej  wraz  z  wnioskiem  o  przyznanie  Karty i dokumentami potwierdzającymi prawo do przyznania Karty zostają usunięte.

ODBIORCY DANYCH
Dane  osobowe  są  przekazywane  Polskiej  Wytwórni  Papierów  Wartościowych  S.A. z  siedzibą  w  Warszawie  ul.  Sanguszki  1  na  podstawie  zawartej  z  tą  firmą  przez Ministerstwo  umowy  powierzenia  przetwarzania  danych  osobowych  jako  podmiotowi realizującemu  produkcję  blankietów  kart  tradycyjnych,  personalizację  blankietów  kart tradycyjnych,  dystrybucję  Kart  oraz  zapewniającemu  system  teleinformatyczny umożliwiający  obsługę  funkcjonalności  związanych  z  kartami  elektronicznymi, w  szczególności  zapewniający  funkcjonalność  pozwalającą  na  potwierdzenie  uprawnień członków  rodzin  wielodzietnych  oraz  zapewniający  usługi  ułatwiające  korzystanie z uprawnień przyznanych na podstawie Karty, a także podmiotowi realizującemu na rzecz administratora  danych  zadania  w  zakresie  utrzymania  i  rozwoju  systemu teleinformatycznego, za pomocą którego są wykonywane czynności związane z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Każdy  Użytkownik  ma  prawo  wglądu  do  treści  swoich  danych.  oraz  prawo  wniesienia skargi  do  organu  nadzorczego,  tj.  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych. W  przypadku  stwierdzenia,  że  w  Aplikacji  mKDR  wyświetlają  się  niepoprawne  dane osobowe,  Użytkownik  w  celu  ich  poprawienia  jest  zobowiązany  zgłosić  to wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi  miasta  celem  złożenia  zamówienia  na  nową  Kartę Dużej Rodziny zawierającą prawidłowe dane osobowe.

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest konieczne do przystąpienia udziału w programie KDR. Odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości przyznania uprawnień do KDR.

INFORAMCJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Na podstawie udostępnianych danych administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, nie przewiduje się profilowania danych.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UWAGA! Od 01.01.2018r. zmienił się druk wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Formularz wniosku wraz z załącznikami umieszczono do pobrania na końcu artykułu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O KARCIE ELEKTRONICZNEJ NIEAKTUALNA

WAŻNY KOMUNIKAT!
Z dniem 01.01.2018r. Karta Dużej Rodziny uzyskała nową formę dokumentu elektronicznego. Karty w formie elektronicznej udostępniane są swoim posiadaczom w przeciągu kilku minut od momentu pozytywnie rozpatrzonego wniosku w systemie SI KDR. Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać na swoich urządzeniach mobilnych nie tylko swoje Karty, ale również Karty pozostałych członków rodziny, co jest bardzo przydatne w przypadku, gdy cała rodzina korzysta z oferty Partnera Karty Dużej Rodziny jednocześnie-wystarczy, że jedna osoba na swoim telefonie pokaże Karty wszystkich członków swojej rodziny. Ponadto aplikacja Karty w formie elektronicznej umożliwia łatwe i szybkie znalezienie najbliższych Partnerów Karty Dużej Rodziny dzięki usłudze geolokalizacji.

Wnioskowanie od 01.01.2018r. o obie formy Karty nie wiąże się z obowiązkiem ponoszenia opłaty  (wnioskowanie o tylko jedną formę Karty i domówienie drugiej formy karty w terminie późniejszym wiąże sie z koniecznością opłaty za każdą Kartę). Natomiast zwolnieni z opłaty są również ci członkowie rodzin wielodzietnych, którzy przed 1 stycznia 2018 roku zawnioskowali o Karty w formie tradycyjnej (tj. plastikowe) i dla których wniosek o domówienie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej zostanie złożony najpóźniej 31 grudnia 2019r.

Wnioskowanie o kartę nie jest trudne. Wniosek można złożyć bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilamowicah pok. nr 04 lub poprzez stronę internetową  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/karta oraz https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/, gdzie znajdują się wyczerpujące informacje dotyczące wnioskowania o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej. Ponadto w Biuletynie informacji publicznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-d... znajduje się plik zawierajacy objaśnienia do wniosku, a także plik zawierający instrukcję wypełnienia załącznika wniosku ZKDR-04 Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na adres e-mail, który został wskazany przez wnioskodawcę zostanie przesłany numer karty. Na podany numer telefonu zostanie przesłany SMS z jednorazowym hasłem do zalogowania się w aplikacji.
Kolejnym krokiem jest pobranie bezpłatnej aplikacji mobilnej z Google Play lub Apple Store na swój telefon. Aplikacja poprowadzi wnioskodawcę automatycznie do uruchomienia elektronicznej Karty na swoim telefonie.
Posiadacze tradycyjnej Karty Dużej Rodziny chcący wnioskować o elektroniczną kartę muszą wypełnić wniosek oraz załącznik ZKDR-04 – podając w nim numer telefonu komórkowego
i adres e-mail członka rodziny, dla którego chcą wyrobić elektroniczną formę karty, a także wskazać, kto będzie mógł wyświetlać kartę tej osoby (czy tylko ta osoba, czy również rodzic lub małżonek rodzica).
Jeżeli wnioskodawca wnioskuje o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej dla członka rodziny np. dziecko, który nie posiada telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, może podać numer telefonu i adres e-mail rodzica.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA! Od 01.08.2017r. zmienił się druk wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Formularz wniosku wraz załącznikami umieszczono do pobrania na końcu artykułu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilamowicach informuje, iż uchwałą Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku ustanowiony został rządowy program dla rodzin wielodzietnych.

W Gminie Wilamowice realizację zadania powierzono Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Począwszy od dnia 16 czerwca 2014r. wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny przyjmowane będą

w pok. nr 04 w godzinach pracy Ośrodka, tj.:
pn., wt., czw. od 7:30 do 15:30,
śr. od 7:30 do 16:30,
pt. od 7:30 do 14:30

 

W ramach programu wprowadzona została Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie.

W praktyce chodzi o zniżki za wstęp do instytucji podległych ministrom, np. niektórych muzeów, instytucji wystawienniczych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno-sportowych oraz innych podmiotów (w tym niepublicznych), które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności (informacje o programie oraz wykaz instytucji można znaleźć na stronie ministerstwa: www.rodzina.gov.pl oraz dodatkowo dla mieszkańców województwa śląskiego na stronie: www.slaskiedlarodziny.pl).

 

Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

 

Karta potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:

1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;
3) dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. r. ż.;
4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; osobie pełnoletniej - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, w zgodnie z oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

UWAGA!!! Karta (dla osób pełnoletnich) jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL np. cudzoziemcy, składając wniosek o przyznanie Karty należy załączyć wszelkie dokumenty mające wpływ na prawo do korzystania z programu,
a wynikające z zapisów Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku  o Karcie Dużej Rodziny,

np.:
- dokument tożsamości wszystkich pełnoletnich członków rodziny,
- akty urodzenia dzieci,
- akt małżeństwa w przypadku małżonka rodzica (zgodnie z art.10 ust.4a pkt 2 w/w Ustawy),
- zaświadczenie szkolne lub oświadczenie dziecka powyżej 18. r.ż. określone w pkt.3 niniejszej  informacji,
- orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka powyżej 18. r. ż.,
- postanowienie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
- zaświadczenie lub oświadczenie o pozostawaniu osób pełnoletnich w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, w związku z kontynuowaniem nauki, przygotowaniem do zawodu lub uczestnictwem w indywidualnym programie usamodzielniania.
- inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do przyznania Karty Dużej Rodziny, np cudzoziemcy-dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Program  ma zasięg ogólnokrajowy, zatem  wykaz instytucji i podmiotów ( w tym niepublicznych) honorujących Kartę Dużej Rodziny znajduje się na stronie ministerstwa: www.rodzina.gov.pl w zakładce KARTA DUŻEJ RODZINY
a dodatkowe propozycje zniżek województwa śląskiego: www.slaskiedlarodziny.pl