POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Wersja do wydruku

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2019

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020,  a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2019 – lipiec 2020

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Śląski Banki Żywności   [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa śląskiego która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. d1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2019 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 48 kg w tym:
  1.  Artykuły warzywne i owocowe:
   1. groszek z marchewką 3,2 kg,
   2. fasola biała 3,2 kg,
   3. koncentrat pomidorowy 1,12 kg,
   4. buraczki wiórki 1,05 kg,
   5. powidła śliwkowe 1,80 kg,
   6. sok jabłkowy klarowny 4l
 2. Artykuły skrobiowe:
   1. makaron jajeczny 4,5 kg,
   2. makaron kukurydziany bezglutenowy 1 kg
   3. ryż biały 3 kg,
   4. kasza gryczana 1,5 kg,
   5. herbatniki maślane 0,8 kg,
 3. Artykuły mleczne:
   1. mleko UHT 7 l,
   2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2 kg,
 4. Artykuły mięsne:
   1. szynka drobiowa 2,7 kg,
   2. pasztet wieprzowy 0,48 kg,
   3. filet z makreli w oleju 1,53 kg,
 5. Cukier
   1. cukier biały 4 kg,
 6. Tłuszcze
   1. olej rzepakowy 4 l,
 7. Dania gotowe
   1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,7 kg;
 1. Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2019 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2019.
 2. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2019 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 38,8kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2018

 

PODPROGRAM 2018 – efekty

 

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilamowicach, przy współpracy  z Bankiem Żywności w Chorzowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
   
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
 1. Pomoc żywnościowa trafiła do 155 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Wilamowice.

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 • 7,6338  ton żywności;
 • 309   paczek żywnościowych.

4. W ramach Podprogramu 2018 dla 11 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  3 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

• Ekonomiczne - 1 spotkanie dla  11 uczestników;

• Żywieniowe i kulinarne -  1 spotkanie dla 11 uczestników;

• Niemarnowanie żywności -  1 spotkanie dla 11 uczestników.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODPROGRAM 2018

CELEM  PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w  działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień

2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:

a)  organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b)  racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
c)  przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
d)  prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących  zakwalifikowanych  do  objęcia  pomocą  żywnościową,  mających  na  celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  wrzesień 2018 – czerwiec 2019

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez  Śląski Bank Żywności  [OPR] do Organizacji Partnerskiej  Lokalnej [OPL]  na terenie województwa  śląskiego,    która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1.  Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem  dochodów  odniesionych  do  procentowej  wartości odpowiedniego  kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. do 30.09.2018 r.
– 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r.  –  1 402 PLN dla osoby  samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

2.  Sposób kwalifikacji:

•  OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej   lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy   z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
•  OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do  przyznania  pomocy  żywnościowej  [załącznik  nr  5  do  wytycznych].  Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
•  OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

1.  Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:

1.   Artykuły warzywne i owocowe: groszek z marchewką 3,6 kg, fasola biała 3,6 kg, koncentrat pomidorowy 1,60 kg, buraczki wiórki 1,05 kg, powidła śliwkowe 1,80 kg,

2.  Artykuły skrobiowe: makaron jajeczny 4,5 kg, makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg, ryż biały 3 kg, kasza gryczana 1,5 kg, herbatniki maślane 0,8 kg,

3.  Artykuły mleczne: mleko UHT 7 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,

4.  Artykuły mięsne: szynka drobiowa 3 kg, szynka wieprzowa mielona 2,1 kg, pasztet wieprzowy 0,64 kg, kabanosy wieprzowe 0,36 kg, filet z makreli w oleju 1,7 kg,

5.  Cukier: cukier biały 4 kg, miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg

6.  Tłuszcze: olej rzepakowy 4 l,

7.  Dania gotowe: gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;

Paczka żywnościowa   to minimum kilka artykułów spożywczych  [co najmniej 3]   z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.

3.  Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad –  w szczególności   gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

4.  W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych

5.  W   uzasadnionych  sytuacjach  np.  stan  zdrowia  lub  indywidualne  potrzeby  żywno-ściowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.

6.  W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spo-żywczych do potrzeb rodzin .

7.  Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez  Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

•  warsztaty kulinarne;
•  warsztaty edukacji ekonomicznej;
•  warsztaty dietetyczne;
•  warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym  przez  organizację  na  rzecz  podopiecznych,  którzy  zostali  zakwalifikowani  do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

•  włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;

•  grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
•  pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych –osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
•  pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
•  wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ  –  ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014- 2020
Podprogram 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejw  Wilamowicach, jako Organizacja Partnerska o zasięgu lokalnym,  przy współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie, w okresie od września 2017r. do czerwca 2018r, przekazał nieodpłatnie artykuły spożywcze w ramach PO PŻ - Podprogram 2017.
Dystrybucję żywności przeprowadzono bezpośrednio wśród osób najbardziej potrzebujących, spełniajacych kryteria kwalifikowalności określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekraczał 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.

Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 215 osób, które otrzymały zestaw artykułów spożywczych składający się z: groszku z marchewką 4kg, fasoli białej 4kg, koncentratu pomidorowego 1,76kg, buraczków wiórek 1,05kg, makaronu jajecznego 4,5kg, makaronu kukurydzianego bezglutenowego 0,5kg, ryżu białego 4kg, kaszy gryczanej 2kg, herbatników maślanych 0,6kg, mleka UHT 7l, sera podpuszczkowego 2,4kg, gulaszu wieprzowego z warzywami 1,7kg, szynki drobiowej 3kg, szynki wieprzowej mielonej 2,10 kg, pasztetu wieprzowego 0,64kg, filetu z makreli w oleju 1,7kg, cukru 4kg, oleju rzepakowego 4l, kabanosów wieprzowych 0,36kg, miodu nektarowego 0,40kg

 1. Wydaliśmy na ten cel łącznie 11.010,15 kg żywności tj. 860 paczek żywnościowych, po 51,21 kg żywności na osobę.
 2. W ramach Podprogramu 2017 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli również w działaniach towarzyszących, tj. w warsztatach edukacyjnych nt. zdrowego żywienia. Tematyka warsztatów obejmowała problem marnowania żywności oraz sposoby zapobiegania mu. W drugiej części zajęć odbyły sie warsztaty kulinarne, na których uczstnicy wspólnie przygotowywali potrawy, dzielili sie pomysłami i własnymi doświadczeniami.

INFORMACJA dot. RODO:
Informujemy, iż na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Organizacje Partnerskie:

- Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 30
- OPR - Związek Stowarzyszeń Śląski Bank Żywności z siedzibą w Chorzowie, ul. W.Janasa 15
- OPL- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Wilamowicach, z siedzibą w Wilamowicach (43-330) ul. Rynek 1,

realizujące Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym przetwarzają dane osobowe osób korzystających z pomocy żywnościowej.

Dane obejmują:
1. imie i nazwisko, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na: płeć, przynależność do grupy docelowej POPŻ, tj. osoby bezdomne, niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby;
2. dochód osoby i rodziny;
3. powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej.
 

W/w informacja jest wiążąca od 25 maja 2018 roku.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPRAWOZDANIE - PODPROGRAM 2016

 

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017, współpracowaliśmy ze Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie.

Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach, do których trafiły (na osobę) takie produkty jak:makaron jajeczny 5 kg,  ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4

Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 186 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 1. Wydaliśmy na ten cel łącznie 9.123,30 kg żywności tj. 744 paczek żywnościowych, po 49,05 kg żywności na osobę.
 2. W ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli również w działaniach towarzyszących, tj. w warsztatach edukacyjnych nt. zdrowego żywienia, w których wzięło udział 18 osób.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014- 2020
Podprogram 2016

 

Film informacyjny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dot. uzyskania pomocy w ramach Programu FEAD do obejrzenia na stronie: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomo...

UWAGA!: Od 01 stycznia 2017 roku kryterium dochodowe zostało podwyższone do 200% tj. 1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.028 zł dla osoby w rodzinie. Do zestawu produktów zostały dodane jeszcze dwa nowe: szynka wieprzowa 300g oraz pasztet wieprzowy 160g.

Zgodnie z wytycznymi Instytucji Pośredniczącej (MRPiPS) celem ogólnym Podprogramu 2016 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2016 roku - czerwiec 2017 roku.
Do Podprogramu 2016 zostało zakwalifikowanych 186 osób spośrod mieszkańców Gminy Wilamowice spełniających obowiązujące kryteria kwalifikowalności.

Grupę osób najbardziej potrzebujących, do których skierowana jest pomoc żywnościowa mogą stanowić:

- bezdomni,
- niepełnosprawni,
- migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe ( wtym społeczności marginelizowane),
- pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie (stan do 31.12.2016r.).

Przy dokonywaniu kwalifikacji Ośrodek bierze pod uwagę fakt korzystania z form pomocy finansowej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, tak aby zapewnić uzupełniający charakter pomocy z PO PŻ.

Zestaw artykułów spożywczych w Podprogramie 2016 obejmuje 48,59 kg i składa się z:
- artykułów skrobiowych (makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki),
- artykułów mlecznych (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
- artykułów warzywnych i owocowych (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe),
- artykuły mięsne (gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa),
- cukier biały,
- tłuszcze - olej rzepakowy.

W ramach środków towarzyszących będą podobnie jak w poprzedniej edycji prowadzone następujące działania:

- warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych,
- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
- programy edukacyjne mające na celu zapoznanie się z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności,
- warsztaty edukacji ekonomicznej (tworzenie, realizacja i kontrola budżetu domowgo).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014- 2020
Podprogram 2015

Kolejna edycja PO PŻ Podprogram 2015, realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilamowicach w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  (FEAD,) składać się będzie z działań aktywizujących i wspólnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, a także (jak dotychczas) z dystrybucji artykułów spożywczych przekazywanych  w formie paczek żywnościowych, w zestaw których, do końca lutego 2016 roku, wejdą artykuły spożywcze następującego typu:

artykuły skrobiowe tj. makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane; artykuły mleczne tj. mleko UHT, ser żółty; artykuły owocowe i warzywne tj. groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy; artykuły mięsne: mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie własnym oraz cukier biały i olej rzepakowy.

Do Programu, pracownicy Ośrodka, zakwalifikowali  324 osoby spełniające kryteria dochodowe określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarujacej i 684 zł dla osoby w rodzinie (patrz Podprogram 2014). Każdej z tych osób przysługiwać będzie zestaw produktów o łącznej wadze do 60,05 kg. Dodatkowo, zakwalifikowane rodziny, w których skład wchodzą dzieci do 18 r.ż. otrzymają ok. 90 kg żywności na każde z tych dzieci.

UWAGA!!! Od dnia 1 października 2015 roku kryteria dochodowe ulegają zmianie. W dniu 14 lipca br. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Zgodnie z paragraf 1 pkt 1 tego rozporządzenia  kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosić będzie 634 zł, zaś dla osoby w rodzinie 514 zł, co w praktyce oznacza, że od 1 października br. pomoc w ramach PO PŻ  udzielana będzie osobom/ rodzinom, których dochód nie będzie przekraczał:

 • 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
 • 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Prócz wsparcia żywnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Wilamowicach realizować będzie cykliczne działania przy współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności. Zatem osoby korzystające ze wsparcia z POPŻ  w województwie śląskim będą mogły wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy, która realizowana jest w ramach Programu 2015.

Podprogram edycja 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Ośrodek przy pomocy Śląskiego Banku Żywności objął  w 2014 wsparciem żywnościowym 334 osoby.

Pierwsze DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE za nami!

W dniu 23 września br w budynku Gminnego Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach odbyły się spotkania kulinarne i edukacyjne z zakresu racjonalnego żywienia i zapobiegania marnowaniu żywności. Na warsztaty przybyło blisko 30 przedstawicieli rodzin otrzymujących wsparcie żywnościowe z "Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020- Podprogram 2015".

Zajęcia przeprowadziła Pani trener reprezentująca Śląski Bank Żywności z Chorzowa, która swoją energią, poczuciem humoru i zdolnościami integracyjnymi potrafiła zainteresować, jakby się wydawało na pozór, prozaiczną tematyką.  Ośmiogodzinne zajęcia (w podziale na grupy) przebiegły przy ogólnym zadowoleniu uczestników, stając się przyczynkiem do wymiany nie tylko doświadczeń i sprawdzonych przepisów na dania, ale i planem na kolejne działania - tym razem w postaci warsztatów kulinarnych.

"Kulinarnie mocni", takim tytułem zostały okrzyknięte kolejne spotkania realizowane w ramach działań towarzyszących Podprogramu 2015, które miały miejsce w dniu 21 października br. Formuła warsztatów prowadzonych w przyjaznej, "koleżeńskiej" atmosferze wpłynęła integrująco na uczestników, którzy chętnie dzielili się doświadczeniami i pomysłami jak tanio i zdrowo przyrządzić posiłek. Uczestnicy zaprezentowali swoje pomysły na przepisy z wykorzystaniem produktów żywnościowych otrzymywanych w ramach Programu, własnoręcznie je przygotowali i wspólnie spożyli, co stało się okazją do podsumowania warszatów i wyrażenia opinii o słuszności organizowania spotkań edukacyjnych.

 Tak określony wymóg ma na celu wsparcie osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w sposób trwały i intensywny. Program jest uzupełnieniem działań gmin w zakresie udzielania posiłku lub dożywiania dzieci najuboższym mieszkańcom, w większości przypadków adresowany jest do osób i rodzin korzystających z pomocy ośrodków pomocy społecznej.

 

 

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
Podprogram FEAD 2014

Od miesiąca grudnia br rusza Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014–2020 Podprogram 2014. Program jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Zastąpił on dotychczasowy Europejski Program Pomocy Żywnościowej (PEAD) realizowany m. in. przez Banki Żywności w latach 2004-2013.

Banki Żywności będą przekazywać żywność do organizacji charytatywnych zajmujących się stałym wsparciem osób najuboższych. Organizacje te będą przekazywać pomoc bezpośrednio osobom potrzebującym ale tylko w formie paczek żywnościowych.

W ramach Podprogramu 2014 dystrybuowane będą: mleko, cukier, olej, makaron świderki, mielonka wieprzowa. Zakwalifikowane do tej pomocy przez lokalne Ośrodki Pomocy Społecznej osoby i rodziny oraz osoby bezdomne będą otrzymywać wszystkie wymienione artykuły, wyłącznie w paczkach żywnościowych – w łącznej wadze jednej paczki 7,3 kg. Zarząd Śląskiego Banku Żywności mając na uwadze niesienie realnej pomocy zdecydował
o przeznaczeniu na jednego beneficjenta w tym podprogramie > 3 paczek żywnościowych.

Zasady uzyskania pomocy:

Każda paczka przysługuje jednej osobie w rodzinie

Każda paczka waży 7,3 kg. Znajdziecie w niej Państwo: mleko 2 litry, mielonkę wieprzową 0,80 kg, olej1 litr, cukier 2 kg, makaron 1,5 kg.

Z tej formy pomocy mogą skorzystać wszystkie osoby, których dochody nie przekraczają:

- 813 zł netto - osoby samotne,
- 684 zł netto na osobę w rodzinie.

Aby otrzymać żywność w ramach PO PŻ, należy zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w celu otrzymania skierowania i podpisania oświadczenia niezbędnego do udzielenia pomocy. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie kierować swoich podopiecznych do wyłonionych przez Bank organizacji, które będą prowadzić dystrybucję produktów z zasobów Banku. Wsparcie żywnościowe otrzymają osoby indywidualne oraz rodziny a także osoby bezdomne znajdujące się w ocenie Ośrodka w najtrudniejszej sytuacji bytowej.

Dystrybucją żywności i wydawaniem skierowań dla mieszkańców Gminy Wilamowice zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilamowicach
ul. Rynek 1

godz. pracy Ośrodka:

pn., wt., czw. od 7:30 do 15:30

śr. od 7:30 do 16:30

pt. od 7:30 do 14:30