BEZPŁATNE ZAJĘCIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE DLA OSÓB PRACUJĄCYCH

Wersja do wydruku

BEZPŁATNE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE I JĘZYKOWE

Uprzejmie informujemy, iż firma Code Training Sp.z o. o. będzie organizować szkolenia z technologii informacyjo-komunikacyjnej oraz szkolenia językowe finansowane ze środków Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość podniesienia kompetencji w zakresie obsługi komputera, poruszania się w Internecie oraz komunikatorów, a także nauki języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego, na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym. Szkolenia są bezpłatne, zapewniamy dostęp do komputerów z Internetem mobilnym, dodatkowo każdy uczestnik otrzyma podręczniki lub skrypty i certyfikaty potwierdzające zdobyte kompetencje.

Grupa docelowa projektu to osoby pracujące, po 25 roku życia z woj. śląskiego, należące do grup defaworyzowanych, w tym m.in.:

- osoby po 50 roku życia;
- kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka);
- osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, średnie);
- osoby niepełnosprawne;
- osoby mieszkające na terenach wiejskich.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji kluczowych osób pracujących.
W projekcie nie mogą brać udziału właściciele przedsiębiorstw, pełniący funkcje kierownicze, wspólnicy, os. prowadzące 1. osobową działalność gospodarczą.

Zakres szkoleń w projekcie:

- szkolenia językowe (angielski, niemiecki, francuski-różne poziomy) w wymiarze 120h/grupę (grupy 12-osobowe), zakończony egzaminem TELC lub innym równoważnym;

- szkolenia komputerowe (różne poziomy) w wymiarze 100h/grupę (grupy 12-osobowe), zakończone egzaminem ECCC DIGCOMP lub innym równoważnym.

z poważaniem

 

Krzysztof Słobodzian

Biuro Rekrutacji
CODE Training Sp. z o.o.

tel. 697-469-581