INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wersja do wydruku

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilamowicach

 

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych przetwarzanych w sprawach pomocy społecznej jest  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilamowicach (dalej: GOPS) z siedzibą w Wilamowicach (43-330) ul. Rynek 1.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się na adres GOPS lub na adres poczty elektronicznej: gops@wilamowice.pl

CEL PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA
Dane osobowe będą przetwarzane przez GOPS w Wilamowicach w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, w zakresie świadczeń wychowawczych, świadczeń alimentacyjnych, zasiłków dla opiekunów, stypendiów oraz wspierania kobiet w ciąży. Przetwarzanie danych osobowych jest realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz jest obowiązkiem nałożonym na Administratora na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

ODBIORCY DANYCH
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym przepisami prawa, podmiotom świadczącym usługi w zakresie pomocy społecznej i opieki socjalnej.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983r o narodowym zasobie archiwalnym.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Zgodnie z przepisami rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych przysługuje:
- prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii oraz prawo do poprawiania swoich danych;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH
podanie danych osobowych jest konieczne do otrzymania świadczenia. Odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości realizacji świadczeń. W sprawach związanych z opieką nad dziećmi i rodziną udostępnienie danych może być obowiązkiem sankcjonowanym przepisami prawa.

INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Na podstawie udostępnianych danych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, nie przewiduje się profilowania danych.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilamowicach pełni Pan Wojciech Truchan, z którym można skontaktować się na adres GOPS lub na adres poczty elektronicznej: gops@wilamowice.pl

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z dniem  25.05.2018r. , zgodnie z art. 99 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,  wchodzi w życie (20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Przepisy zostały przyjęte przed dwoma laty, ale zaczynają obowiązywać 25 maja br. Reforma ma zapewnić taki sam poziom ochrony naszych danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

RODO obejmuje swoim zasięgiem wszystkie instytucje i firmy, które gromadzą i przetwarzają dane osobowe. RODO nakłada na nie nowe obowiązki informacyjne, a także ma sprawić, że dane będą bardziej bezpieczne niż dotychczas.

Zgodnie z nowymi przepisami, dane osobowe to takie dane, które pozwalają na identyfikację osoby. Z jednej strony to np. numer PESEL, imię i nazwisko czy płeć, ale też m.in. adres poczty elektronicznej, poglądy polityczne, stan zdrowia, dane o lokalizacji czy historia dokonywanych zakupów.

Swoją politykę dotyczącą ochrony i przetwarzania danych osobowych muszą dostosować do nowych przepisów instytucje, przedsiębiorcy, sklepy internetowe, serwisy wysyłające np. newslettery i przychodnie czy szpitale.

RODO daje możliwość, by każdy obywatel miał prawo wiedzieć, które dane są wykorzystywane przez firmy. Obywatel może wystąpić do administratora, który zarządza jego danymi – z żądaniem przekazania danych osobowych w formie pliku pdf. Firmy od 25 maja br muszą udostępniać takie dane. Istotne jest również prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że klient banku czy innej instytucji może zażądać, aby jego dane zostały przekazane innej firmie.

RODO zakłada m.in. prawo do bycia zapomnianym, czyli możliwości usunięcia, również z internetu, informacji na swój temat, jeśli nie są prawdziwe lub są obraźliwe.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zostanie zastąpiony przez nową instytucję – Urząd Ochrony Danych Osobowych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------