Przeciwdziałanie przemocy

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493) i jej nowelizacja z dnai 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz.842) wprowadziła zmiany w dotychczasowym systemie pomocy osobom poszkodowanym w związku z przemocą domową. Stanowi ona uporządkowanie dotychczasowego systemu oraz określa zadania, jakie mają do wykonania poszczególne służby i jednostki.