KLAUZULA INFORMACYJNA - ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Wersja do wydruku

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowań prowadzonych przez zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych przetwarzanych przez zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą 43-330 Wilamowice ul. Rynek 1.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pisemnie na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilamowicach lub na adres poczty elektronicznej gops@wilamowice.pl;

CEL PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA

Dane osób objętych postępowaniem zespołu interdyscyplinarnego przetwarzane są w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz innych mających zastosowanie w pracy zespołu interdyscyplinarnego.

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe będą udostępnione podmiotom, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane  osobowe  osób objętych postępowaniem będą przetwarzane przez okres wynikający z:

  • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
  • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z przepisami rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych przysługuje:

  • prawo dostępu do swoich danych w zakresie określonym ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, otrzymania ich kopii oraz prawo do poprawiania swoich danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Odmowa podania danych będzie skutkować sankcjami wynikającymi z ww. ustawy.

INFORAMCJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Na podstawie udostępnianych danych administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, nie przewiduje się profilowania danych.