KLAUZULA INFORMACYJNA KARTY DUŻEJ RODZINY

Wersja do wydruku

KLAUZULA INFOMRACYJNA 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w ramach programu Karta Dużej Rodziny

 Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.),zwanego dalej RODO
(wejście w życie w  dniu 25.05.2018 roku), informujemy że:

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorami danych przetwarzanych w ramach programu Karta Dużej Rodziny (KDR) są:

    - Burmistrz Gminy Wilamowice, w imieniu której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilamowicach ul. Rynek 1
    - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą 00-513 Warszawa ul. Nowogrodzka 1/3/5.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administratorzy wyznaczyli inspektorów ochrony danych, z którym można skontaktować się:

  - pisemnie na adres Urzędu Gminy w Wilamowicach lub na adres poczty elektronicznej gops@wilamowice.pl;
  - pisemnie na adres Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub na adres poczty elektronicznej iodo@mrpips.gov.pl,  tel. +48222500108,   skrytki ePUAP:/4g447ytes7/skrytka2    

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA
1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu realizacji programu Karta Dużej Rodziny, w tym zabezpieczenia sprawnego i prawidłowego wydawania Kart Dużej Rodziny umożliwiających realizację  uprawnień.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit c) (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze)i lit. e) (tj.przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) oraz art. 9 ust. 2 lit g) RODO (t.j. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą)
, w związku z obowiązkami prawnymi określonymi w prawie krajowym:
a). 
ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
b). rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy iPolityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. wsprawie sposobu unieważnienia Karty DużejRodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowegozakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku oprzyznanie Karty Dużej Rodziny;
c) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
d). ustawaz dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
.

2. Poprzez złożenie wniosku o Kartę Dużej Rodziny Użytkownik wyraża zgodę na  przetwarzanie  danych  osobowych  oraz  przekazywanie  przez  ministra  właściwego ds.  rodziny  informacji  o  uprawnianiach  przysługujących  rodzinom  wielodzietnym  na podstawie  Karty  Dużej  Rodziny,  w  szczególności  od  podmiotów,  które  przyznały uprawnienia rodzinom wielodzietnym.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
Dane  osobowe  Użytkownika  oraz  członków  jego  rodziny  są  przetwarzane  przez  okres 1 roku od dnia utraty prawa do korzystania z Karty, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym Karta nie została przyznana, które przetwarza się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja odmawiająca prawa do Karty stała się ostateczna. Po upływie tego czasu dane  osobowe  członków  rodziny  wielodzietnej  wraz  z  wnioskiem  o  przyznanie  Karty i dokumentami potwierdzającymi prawo do przyznania Karty zostają usunięte.

ODBIORCY DANYCH
Dane  osobowe  są  przekazywane  Polskiej  Wytwórni  Papierów  Wartościowych  S.A. z  siedzibą  w  Warszawie  ul.  Sanguszki  1  na  podstawie  zawartej  z  tą  firmą  przez Ministerstwo  umowy  powierzenia  przetwarzania  danych  osobowych  jako  podmiotowi realizującemu  produkcję  blankietów  kart  tradycyjnych,  personalizację  blankietów  kart tradycyjnych,  dystrybucję  Kart  oraz  zapewniającemu  system  teleinformatyczny umożliwiający  obsługę  funkcjonalności  związanych  z  kartami  elektronicznymi, w  szczególności  zapewniający  funkcjonalność  pozwalającą  na  potwierdzenie  uprawnień członków  rodzin  wielodzietnych  oraz  zapewniający  usługi  ułatwiające  korzystanie z uprawnień przyznanych na podstawie Karty, a także podmiotowi realizującemu na rzecz administratora  danych  zadania  w  zakresie  utrzymania  i  rozwoju  systemu teleinformatycznego, za pomocą którego są wykonywane czynności związane z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Każdy  Użytkownik  ma  prawo  wglądu  do  treści  swoich  danych.  oraz  prawo  wniesienia skargi  do  organu  nadzorczego,  tj.  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych. W  przypadku  stwierdzenia,  że  w  Aplikacji  mKDR  wyświetlają  się  niepoprawne  dane osobowe,  Użytkownik  w  celu  ich  poprawienia  jest  zobowiązany  zgłosić  to wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi  miasta  celem  złożenia  zamówienia  na  nową  Kartę Dużej Rodziny zawierającą prawidłowe dane osobowe.

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest konieczne do przystąpienia udziału w programie KDR. Odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości przyznania uprawnień do KDR.

INFORAMCJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Na podstawie udostępnianych danych administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, nie przewiduje się profilowania danych.