KLAUZULA INFORMACYJNA KARTY DUŻEJ RODZINY

Wersja do wydruku

KLAUZULA INFOMRACYJNA 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w ramach programu Karta Dużej Rodziny

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (wejście w życie w  dniu 25.05.2018 roku).

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorami danych przetwarzanych w ramach programu Karta Dużej Rodziny (KDR) są:

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilamowicach ul. Rynek 1
  • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą 00-513 Warszawa ul. Nowogrodzka 1/3/5.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administratorzy wyznaczyli inspektorów ochrony danych, z którym można skontaktować się:

  • pisemnie na adres Urzędu Gminy w Wilamowicach lub na adres poczty elektronicznej gops@wilamowice.pl;
  • pisemnie na adres Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub na adres poczty elektronicznej iodo@mrpips.gov.pl.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA
1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny i na podstawie art. 21 tej ustawy.
2. Poprzez złożenie wniosku o elektroniczną Kartę Dużej Rodziny Użytkownik wyraża zgodę na  przetwarzanie  danych  osobowych  oraz  przekazywanie  przez  ministra  właściwego ds.  rodziny  informacji  o  uprawnianiach  przysługujących  rodzinom  wielodzietnym  na podstawie  Karty  Dużej  Rodziny,  w  szczególności  od  podmiotów,  które  przyznały uprawnienia rodzinom wielodzietnym.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
Dane  osobowe  Użytkownika  oraz  członków  jego  rodziny  są  przetwarzane  przez  okres 1 roku od dnia utraty prawa do korzystania z Karty, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym Karta nie została przyznana, które przetwarza się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja odmawiająca prawa do Karty stała się ostateczna. Po upływie tego czasu dane  osobowe  członków  rodziny  wielodzietnej  wraz  z  wnioskiem  o  przyznanie  Karty i dokumentami potwierdzającymi prawo do przyznania Karty zostają usunięte.

ODBIORCY DANYCH
Dane  osobowe  są  przekazywane  Polskiej  Wytwórni  Papierów  Wartościowych  S.A. z  siedzibą  w  Warszawie  ul.  Sanguszki  1  na  podstawie  zawartej  z  tą  firmą  przez Ministerstwo  umowy  powierzenia  przetwarzania  danych  osobowych  jako  podmiotowi realizującemu  produkcję  blankietów  kart  tradycyjnych,  personalizację  blankietów  kart tradycyjnych,  dystrybucję  Kart  oraz  zapewniającemu  system  teleinformatyczny umożliwiający  obsługę  funkcjonalności  związanych  z  kartami  elektronicznymi, w  szczególności  zapewniający  funkcjonalność  pozwalającą  na  potwierdzenie  uprawnień członków  rodzin  wielodzietnych  oraz  zapewniający  usługi  ułatwiające  korzystanie z uprawnień przyznanych na podstawie Karty, a także podmiotowi realizującemu na rzecz administratora  danych  zadania  w  zakresie  utrzymania  i  rozwoju  systemu teleinformatycznego, za pomocą którego są wykonywane czynności związane z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Każdy  Użytkownik  ma  prawo  wglądu  do  treści  swoich  danych.  oraz  prawo  wniesienia skargi  do  organu  nadzorczego,  tj.  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych. W  przypadku  stwierdzenia,  że  w  Aplikacji  mKDR  wyświetlają  się  niepoprawne  dane osobowe,  Użytkownik  w  celu  ich  poprawienia  jest  zobowiązany  zgłosić  to wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi  miasta  celem  złożenia  zamówienia  na  nową  Kartę Dużej Rodziny zawierającą prawidłowe dane osobowe.

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest konieczne do przystąpienia udziału w programie KDR. Odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości przyznania uprawnień do KDR.

INFORAMCJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Na podstawie udostępnianych danych administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, nie przewiduje się profilowania danych.