Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Bielsku-Białej

Wersja do wydruku

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Bielsku-Białej,
prowadzony przez Caritas Diecezji Bielsko - Żywieckiej kontynuuje swoją działalność.

W okresie od stycznia 2022r. do grudnia 2025r. realizujemy projekt finansowany z Funduszu Sprawiedliwości, kierowany do osób pokrzywdzonych przestępstwem, osób im najbliższych oraz świadków przestępstw.
 

Oferujemy bezpłatną:
- pomoc prawną i mediacje;
- pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną;
- psychiatryczną;
- pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie w którym lek nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, środków
pomocniczych;
- pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, odpowiednio do wieku i
potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
- pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz.U. 2021 poz. 75 z późn. zm.);
- organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
- pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
- finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i
płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym
lokalu lub domu;
- usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
- finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń
- pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
- pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
- finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;
- finansowanie kosztów wyjazdu:
a. osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,
b. uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4;

 

- finansowanie robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;
- zakup urządzeń i wyposażenia;
- zakup wartości niematerialnych i prawnych.

 

Działamy w Bielsku-Białej, Żywcu i Cieszynie. Lokalny Punkt w Kozach został zamknięty.
 

Zapraszamy osoby, które korzystały z pomocy tego Punktu do pozostałych lokalizacji.
 

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Bielsku-Białej ul. Wyspiańskiego 33
Telefon: 667 252 257
mail: pokrzywdzenibielsko@caritas.bielsko.pl
Godziny przyjęć:
Poniedziałek 10:00-17:00
Wtorek 9:00- 16:00
Środa 13:00- 20:00
Czwartek od 9:00- 16:00
Piątek od 9:00- 16:00
Sobota od 8:00- 13:00

 

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Żywcu ul. Rynek 12, 34-300 Żywiec
Telefon: 667 254 715
mail: pokrzywdzenizywiec@caritas.bielsko.pl

Godziny przyjęć:
Poniedziałek 8:00- 13:00
Czwartek 14:00- 19:00

 

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Cieszynie ul. Wałowa 4 43-400 Cieszyn
Telefon: 667 254 710
mail: pokrzywdzenicieszyn@caritas.bielsko.pl
Godziny przyjęć:
Poniedziałek 15:00- 20:00
Piątek od 8:00- 13:00

 

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister
Sprawiedliwości.