"Powiat bielski-Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja"

Wersja do wydruku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej jako jednostka organizacyjna powiatu bielskiego (powiat ziemski) realizuje projekt w partnerstwie z OPS z terenu swojego powiatu. Zgodnie z kryterium dostępu nawiązano partnerstwo z następującymi gminami: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice. Gminy te złożyły deklarację przystąpienia do projektu.
www.projekt-partnerski.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilamowicach jako partner w projekcie odpowiada za realizację ZADANIA 7- "Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Mieszkańców Gminy Wilamowice"

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilamowicach/Gmina Wilamowice, z siedzibą w 43-330 Wilamowice, ul. Rynek 1 - Partner Projektu pn. „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy w Priorytecie IX, Działanie 9.1 – Aktywna integracja – Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilamowicach w latach 2008-2014 realizował projekt systemowy POKL 7.1.1 zdobywając niezbędne doświadczenie we wdrażaniu przedsięwzięć współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem realizowanego projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Wilamowice, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wśród stosowanych form wsparcia i działań środowiskowych wymienić można:

- indywidualne doradztwo zawodowe,

- warsztaty z trenerem pracy,

- treningi psychospołeczne,

- kursy zawodowe,

- kurs komputerowy,

- staże zawodowe,

- wsparcie finansowe,

- pikniki rodzinne,

- wycieczki integracyjne,

- kampanię edukacyjną dotyczącą przeciwdziałania dyskryminacji,

- konkursy z nagrodami.