POKL "AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW GMINY WILAMOWICE" - EDYCJA 2010

Wersja do wydruku

Podsumowanie  projektu „Aktywizacja Społeczno- Zawodowa Mieszkańców Gminy Wilamowice”

realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilamowiach w 2010 roku.

 

 

Projekt stanowi kontynuację działań rozpoczętych w 2008 roku

 

                Uczestnikami projektu w edycji na 2010 rok zostało 14 osób  ( 8 kobiet, 6 mężczyzn) wyłonionych  w ramach prowadzonej w marcu rekrutacji. Wsparciem objęto osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo, które z powodu niewystarczających lub zdezaktualizowanych kwalifikacji zawodowych oraz zagrożeni wykluczeniem społecznym mieli trudności ze znalezieniem stałego zatrudnienia.

Dla powyższych odbiorców projektu przygotowano różnorodne, dostosowane do potrzeb i możliwości pakiety szkoleniowe.

 

Uczestnicy zostali objęci następującymi działaniami:

UKOŃCZONE KURSY ZAWODOWE:

• poradnictwem  zawodowym,

• indywidualnymi konsultacjami psychologicznymi, 

• poradnictwem  prawnym,

• treningami  kompetencji i umiejętności społecznych ,

• warsztatami  grupowymi  z zakresu aktywnego

   poszukiwania pracy,

• konsultacjami  indywidualnymi  z trenerem pracy,

• warsztatami równościowymi prowadzonymi w

   kontekście aktywizacji społecznej i zawodowej,

• kursami zawodowymi (indywidualnie dostosowanymi

   do potrzeb uczestników)

• warsztatami obsługi komputera,

• warsztatami autoprezentacji i wizażu.

- operator koparko - ładowarki  ( 3 osoby)

                - kadry / płace / ZUS wraz z elementami księgowości

  komputerowej (4 osoby)

- kierowca wózków jezdniowych z napędem

  silnikowym wraz z komputerową obsługą

  magazynu  (2 osoby)

- profesjonalny sprzedawca – specjalista ds. obsługi

  klienta ( 1 osoba)

- technolog robót wykończeniowych ( 1 osoba)

 

 

                W realizowanym projekcie na wskazane powyżej zajęcia położono ogromny nacisk, upatrując w nich źródło powodzenia dalszych działań. Środki finansowe uruchomione z Europejskiego Funduszu Społecznego, pozwoliły zatem na podjęcie innowacyjnych, dotychczas niemożliwych do zrealizowania zadań. Takimi działaniami stworzono warunki, aby każdy  z uczestników mógł być autorem recepty na swój osobisty sukces.

                Wszystkie nabyte (w ramach projektu) umiejętności Uczestnicy będą więc mogli wykorzystać w poszukiwaniach pracy, a zachodzące zmiany wpłyną tym samym pozytywnie na ich rodziny,  wymuszając inne - nowe spojrzenie i zmianę dotychczasowego trybu życia. 

                Tegoroczną realizację projektu zakończono uroczystym rozdaniem certyfikatów. Było to okazją do wyrażenia wzajemnie budujących i podnoszących poczucie własnej wartości słów. Dla wszystkich doświadczenia z uczestnictwa w projekcie  stały się korzystnym zapleczem i podstawą budowania własnej drogi rozwoju osobistego i zawodowego.

 

                Projekt realizowano zgodnie z zasadą równości szans, w tym równości płci kobiet i mężczyzn.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego