POKL AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW GMINY WILAMOWICE - EDYCJA 2011

Wersja do wydruku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilamowicach począwszy od stycznia 2011 roku realizuje czwartą edycję projektu systemowego „Aktywizacja Społeczno – Zawodowa Mieszkańców Gminy Wilamowice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu wsparciem objęliśmy osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy, osoby nieaktywne zawodowo (niepracujące i niezarejestrowane w urzędzie pracy) oraz osoby zatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym (np. umowa czasowa, wypowiedzenie umowy, zagrożenie utratą pracy). Przedsięwzięcie skierowane jest do mieszkańców wszystkich sołectw naszej gminy.

Uczestniczkom i uczestnikom zaoferowaliśmy:
- indywidualne poradnictwo zawodowe,
- usługi trenera pracy,
- grupowe warsztaty aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości,
- indywidualne poradnictwo psychologiczne,
- usługi animatora lokalnego,
- grupowe treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
- kurs obsługi komputera i Internetu,
- kurs języka angielskiego,
- kursy zawodowe,
- warsztaty kreowania wizerunku,
- inne – indywidualnie dopasowane do potrzeb każdej osoby.

Uczestniczki i uczestnicy w okresie realizacji projektu otrzymali wsparcie ze strony dedykowanego pracownika socjalnego oraz po spełnieniu kryteriów wynikających z ustawy o pomocy społecznej – wsparcie dochodowe.

 

Projekt „Aktywizacja Społeczno – Zawodowa Mieszkańców Gminy Wilamowice”
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.