POKL "AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW GMINY WILAMOWICE - EDYCJA 2012

Wersja do wydruku

 

Program Aktywności Lokalnej
realizowany w ramach projektu systemowego pt.:
Aktywizacja Społeczno - Zawodowa Mieszkańców Gminy Wilamowice

 

 

Wraz z grudniem roku 2012 dobiega końca piąta już edycja projektu systemowego „Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Mieszkańców Gminy Wilamowice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Edycja ta była inna od poprzednich, gdyż działania w ramach aktywnej integracji uzupełnione zostały intensywną pracą środowiskową. Poniżej umieszczamy opis zrealizowanych działań, co umożliwi przybliżenie mieszkańcom Gminy założeń projektu.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej postawiliśmy sobie za cel ograniczanie zjawiska bezrobocia oraz równoległe prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących profilaktyki problemu przemocy. Równolegle umożliwialiśmy podnoszenie kwalifikacji i umiejętności niezbędnych na wymagającym rynku pracy oraz edukowaliśmy społeczność lokalną z zakresu problemów społecznych oscylujących wobec przemocy, różnych jej rodzajów i przejawów.

W ramach działań Aktywnej Integracji zastosowaliśmy 13 form wsparcia:

- Warsztaty grupowe z trenerem pracy - Akademia Poszukiwania Pracy

- Indywidualne konsultacje z trenerem pracy

- Warsztaty grupowe z psychologiem-Trening umiejętności społecznych

- Indywidualne konsultacje z psychologiem

- Warsztaty grupowe -Trening zastępowania agresji

- Warsztaty grupowe -Trening kluczowych umiejętności

- Kurs obsługi komputera i Internetu - poziom podstawowy

- Kreowanie wizerunku  w poszukiwaniu pracy

- Kurs języka angielskiego

- Kurs zawodowy: Ogrodnictwo – zakładanie i pielęgnacja terenów zielonych

- Kurs zawodowy: Specjalista ds. administracji i księgowości

- Kurs zawodowy: Prawo jazdy kat. C

- Kurs zawodowy: Kwalifikacja wstępna – uprawnienia na przewóz rzeczy

Łącznie zrealizowaliśmy około 800 godzin zajęć podnoszących umiejętności, kompetencje i kwalifikacje zawodowe.

 

Uczestniczki i uczestnicy projektu wraz z osobami z otoczenia (małżonkowie, dzieci, rodzice) podczas działań edukacyjnych mieli możliwość udziału w 2 formach integracyjnych:

a) wyjazd integracyjny o charakterze edukacyjnym - wycieczka krajowa do Kopalni Złota w Złotym Stoku,

b) piknik rodzinny/ognisko integracyjne w Szczyrku.

 

KAMPANIA EDUKACYJNA

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W WILAMOWICACH

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilamowicach prowadził pracę środowiskową ukierunkowaną na pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, czyniąc jednocześnie starania mające na celu zmianę postrzegania instytucji, jako podmiotu odpowiedzialnego tylko i wyłącznie za przyznawanie świadczeń finansowych. Efekty prac nad zmianą wizerunku stają się coraz bardziej dostrzegalne. Pomocnym okazało się przystąpienie do realizacji projektu systemowego „Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Mieszkańców Gminy Wilamowice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dostrzegając problem przemocy oraz uznając go za jedno z największych zagrożeń procesu integracji społecznej (ryzyko marginalizacji i wykluczenia społecznego osób dotkniętych przemocą) podjął decyzję o realizacji kampanii edukacyjnej dotyczącej profilaktyki przemocy. Kampania skierowana była do członków społeczności lokalnej i prowadzona była równolegle do realizowanej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej  w czterech formach: spotkania edukacyjne z uczniami, konkurs plastyczny "PRZEMOC TO NIEMOC", publikacja antyprzemocowa, samoobrona dla kobiet WenDo.